Συνδρομές

Προσωπικός λογαριασμός

€70
 • Προσωπικά στοιχεία
 • Προβολή χάρτη
 • Λεπτομέρειες εκπαίδευσης
 • Δεξιότητες και ενδιαφέροντα
 • Απεριόριστα μαθήματα
 • Απεριόριστες αναθεωρήσεις
 • Λεπτομέρειες τοποθεσίας

Φροντιστήριο

€100
 • Στοιχεία σχολείου
 • Προβολή χάρτη
 • Λεπτομέρειες εκπαίδευσης
 • Δεξιότητες και ενδιαφέροντα
 • Απεριόριστα μαθήματα
 • Απεριόριστες αναθεωρήσεις
 • Λεπτομέρειες τοποθεσίας

Report a concern

Fill in your details and submit your concern. A member of our team might have to contact you for further information